سقوط آزاد سرعت اینترنت / شکافی که هر روز عمیق تر می‌شود

div>
p>کاهش سرعت اینترنت به جایی رسیده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را بحرانی می‌داند و رییس کارگروه یادگیری الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاثیر روانی آن بر کاربران گله می‌کند./p>
p>span style="color:#0000FF">strong>اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ /strong>/span>طبق آخرین گزارش پایگاه اینترنتی اسپیدتست (Speedtest)، ایران در رده‌بندی جهانی از نظر سرعت دانلود اینترنت همراه ۷ پله پایین آمد و به رتبه ۷۹ رسید./p>
p>نتیجه جا ماندن ایران از قدرت و سرعت اینترنت، عمیق تر شدن شکاف دیجیتال است./p>
p>شکاف دیجیتال چه عواقب دردناکی برای کشور به همراه دارد؟/p>
p>تدوین: محسن احمدیان/p>
/div>

/div>

form class="short-link-form tooltip float pt12 pb8 pl4">
i class="fa fa-link float pr4 pl4 pt6 clr05 float" aria-hidden="true">/i>
label class="fn12 float pl8">
لینک کوتاه
/label>
input id="short_link" class="fn12 float" type="text" onClick="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; copyshortlink();" value="https://www.eghtesadonline.com/n/37nZ" data-cf-modified-c9b249708472b02127b9dfe0-="">
span class="tooltiptext fn10">
لینک کپی شد
/span>
/form>

/div>

/div>

footer itemscope="" itemtype="https://schema.org/WPFooter">

div class="container authors_container noprint">
/div>

div class="pt16 pb16 noprint tags">

svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-hidden="true" role="img" width="16" height="12" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" viewBox="0 0 1920 1536">path d="M448 320q0-53-37.5-90.5T320 192t-90.5 37.5T192 320t37.5 90.5T320 448t90.5-37.5T448 320zm1067 576q0 53-37 90l-491 492q-39 37-91 37q-53 0-90-37L91 762q-38-37-64.5-101T0 544V128q0-52 38-90t90-38h416q53 0 117 26.5T763 91l715 714q37 39 37 91zm384 0q0 53-37 90l-491 492q-39 37-91 37q-36 0-59-14t-53-45l470-470q37-37 37-90q0-52-37-91L923 91q-38-38-102-64.5T704 0h224q53 0 117 26.5T1147 91l715 714q37 39 37 91z" fill="currentColor" />/svg>
ul class="pr2 pl2 clear-me pt4 pb16 li-border">
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

اینترنت
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

سرعت اینترنت
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

وزارت علوم
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

وزیر ارتباطات
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

سرعت دانلود اینترنت
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

یادگیری الکترونیک
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

محسن احمدیان
/div>
/li>
li class="float pl4 pr4 mb4">
div class="fn12 clr02 bg13 box-border01 transition01 hover02 hover06 pr4 pl4 pt4 pb4">

کاهش سرعت اینترنت
/div>
/li>
/ul>

/div>

/footer>

/article>

div class="talfighat-View noprint">
div style="max-width: 100%; width: 728px; max-height: 90px; overflow: hidden;" class="type-resource type-resource-image position-h7 ">

span style="visibility: hidden; overflow: hidden;">/span>

/div>
div style="overflow: hidden;" class="type-script position-h7 ">
script type="c9b249708472b02127b9dfe0-text/javascript">
var head = document.getElementsByTagName("head")[0];
var script = document.createElement("script");
script.type = "text/javascript";
script.async=1;
script.src = "https://mediacdn.mediaad.org/static/loader.js" ;
head.appendChild(script);
/script>
div id='mediaad-mkHT'>/div>
/div>
/div>

/div>
/div>

div class="pb8 noprint">
section class="li-border" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" itemscope="" data-element-name="VIEW_A">
header class="header-border01 mb8">

اخبار مرتبط
/header>
div>
ul class="bg11 clear-me related_news_ul" id="related_slider">
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

script type="text/javascript" style="display:none">
//![CDATA[
window.__mirage2 = {petok:"da47a92a4d6d5aa811a891c5cb8396f11de564b0-1645176905-1800"};
//]]>
/script>
script type="text/javascript" src="https://ajax.cloudflare.com/cdn-cgi/scripts/04b3eb47/cloudflare-static/m...">/script>
img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-1.jpg" height="120" width="200" alt="کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-1.jpg" height="120" width="200" alt="کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟" itemprop="image" />/noscript>

کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟
/div>
/li>
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-3.jpg" height="120" width="200" alt="کندی اینترنت باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-3.jpg" height="120" width="200" alt="کندی اینترنت باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است" itemprop="image" />/noscript>

کندی اینترنت باعث استرس و فشار روانی شدید در دانشجویان شده است
/div>
/li>
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-5.jpg" height="120" width="200" alt="کاهش سرعت اینترنت در دولت سیزدهم" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-5.jpg" height="120" width="200" alt="کاهش سرعت اینترنت در دولت سیزدهم" itemprop="image" />/noscript>

کاهش سرعت اینترنت در دولت سیزدهم
/div>
/li>
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-7.jpg" height="120" width="200" alt="وعده بهبود سرعت اینترنت به این زودی‌ها محقق نمی‌شود" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-7.jpg" height="120" width="200" alt="وعده بهبود سرعت اینترنت به این زودی‌ها محقق نمی‌شود" itemprop="image" />/noscript>

وعده بهبود سرعت اینترنت به این زودی‌ها محقق نمی‌شود
/div>
/li>
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-9.jpg" height="120" width="200" alt="وضعیت سرعت اینترنت موبایل در ایران چطور است؟" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-9.jpg" height="120" width="200" alt="وضعیت سرعت اینترنت موبایل در ایران چطور است؟" itemprop="image" />/noscript>

وضعیت سرعت اینترنت موبایل در ایران چطور است؟
/div>
/li>
li class="float w33 bx-sz">
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">

img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" data-cfsrc="/images/news/21637-11.jpg" height="120" width="200" alt="سرعت اینترنت از امشب بهتر می‌شود" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" loading="lazy" src="/images/news/21637-11.jpg" height="120" width="200" alt="سرعت اینترنت از امشب بهتر می‌شود" itemprop="image" />/noscript>

سرعت اینترنت از امشب بهتر می‌شود
/div>
/li>
/ul>
/div>
/section>
/div>

div class="pr8 pl8 noprint">

script defer type="c9b249708472b02127b9dfe0-text/javascript">

var setCommentParentId = function(parentId) {
$('#commentParent').val(parentId);

$('html, body').animate({
scrollTop: $("#commentbox").offset().top
}, 2000);

};
$(document).ready(function() {

new CommentForm($('form#sendComment'), {"object_master_id":"2060989","category_id":"64","model":8}, {
onSubmit: function() {
$('#commentStatus').removeClass('none').html('در حال ارسال نظر' + '...');
$('#commentbox input:submit').attr("disabled", true);

},
onError: function() {
$('#commentStatus').removeClass('none').html('ارسال نظر با مشکل روبه روست');
},
onSuccess: function() {
$('#commentStatus').removeClass('none').html("نظر شما با موفقیت ارسال شد");

window.setTimeout(function(){
$('#comment input[type=submit]').removeAttr("disabled").css('cursor', 'pointer');
}, 4000);
// $('input[type="text"], input[type="email"], textarea').val(' ');
}
});
});
/script>
div class="pt8 w100 noprint" id="commentbox">
section>
header class="commentbox-header bg11 box-border01 block pr8 pl8 pb4">
span class="fnb fn18 clr02">
ارسال نظر
/span>
/header>

form class="clear-me" id="sendComment">
div class="pt12 pb8 clear-me sendComment_input">
div class="name_email pb4 pt4 w50 float pl8">
input class="w100 pl4 clr02 fn13 pt8 pr8 pb4 pb8 box-border05" type="text" name="name" placeholder="نام" />
/div>
div class="email_comment pb4 pt4 w50 float pr8">
input class="w100 pl4 clr02 fn13 pt8 pr8 pb4 pb8 box-border05" type="text" name="email" placeholder="ایمیل" />
/div>
/div>
input id="commentParent" name="parent" type="hidden" value="">
div class="matn_comment">
textarea class="w100 pl4 clr02 fn13 pt4 pr8 pb4 pb4 box-border05" name="message" placeholder="متن" required>/textarea>
/div>
div class="submit_cmt clear-me pb12">
input type="submit" class="pl35 pr35 fn11 fnb pt4 pb4 bg01 transition02 hover02 hover01 hover06 clr01 defloat" data-comment="submit" value="ارسال">
p id="commentStatus" class="fn12 float fnb pt8 pb8 pr16">/p>
/div>
/form>

/section>
/div>

/div>

div class="pb8 pt8">

script type="c9b249708472b02127b9dfe0-text/javascript">
var NewsListLimit = 6;
/script>
div class="news-bottom-link noprint" data-element-name="FRONT_M1">
ul class="list-link">/ul>
/div>

/div>
/div>

div class="col2th w30 w35-800 w100-700 float pr8 pl8 noprint">

div class="pb8 noprint">

section class="li-border" itemtype="https://schema.org/CreativeWork" itemscope="" data-element-name="VIEW_AV">
header class="header-border01 mb8">

ویدیو های مرتبط
/header>
div>
ul class="bg11">
li class="clear-me mb12">

img loading="lazy" class="block w100" data-cfsrc="/images/news/21637-13.jpg" alt="کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟" itemprop="image" style="display:none;visibility:hidden;" />noscript>img loading="lazy" class="block w100" src="/images/news/21637-13.jpg" alt="کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟" itemprop="image" />/noscript>

div class="pr8 pl8 pt2 pb2 float w80" itemprop="name">

کاهش سرعت اینترنت عمدی است؟
/div>
/li>
/ul>
/div>
/section>
/div>

div class="pb8 noprint">
section id="latestNews" class="sticky-01" data-element-name="FRONT_BV">
header class="fnb fn16 clr05 header-border01 mb8" itemprop="name">
پربازدیدترین ویدیو ها /header>
div id="mostview-news" class="fn13">
form class="date_select fn14 clear">
div class="clear range-wrap">
div class="float mr8 ml8">
input id="mostview-day" class="float regular-radio" type="radio" name="mostview-news-date" data-target="target-day" checked="target-day">
label for="mostview-day">
span> روز /span>
/label>
/div>
div class="float mr8 ml8">
input id="mostview-week" class="float regular-radio" type="radio" name="mostview-news-date" data-target="target-week">
label for="mostview-week">
span> هفته /span>
/label>
/div>
div class="float mr8 ml8">
input id="mostview-month" class="float regular-radio" type="radio" name="mostview-news-date" data-target="target-month">
label for="mostview-month">
span> ماه /span>
/label>
/div>
div class="float mr8 ml8">
input id="mostview-year" class="float regular-radio" type="radio" name="mostview-news-date" data-target="target-year">
label for="mostview-year">
span> سال /span>
/label>
/div>
/div>
/form>
div class="box-content">

div id="target-day" class="mostview-wrap block" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemscope="" data-element-name="FRONT_BV1">
ul class="scroll650">
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بازار مسکن سقوط می‌کند؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سقوط آزاد سرعت اینترنت؛ شکافی که هر روز عمیق تر می شود
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اومیکرون می تواند ریه ها را درگیر کند
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اومیکرون در کمین کودکان
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

خودروی مدیرعامل سایپا چیست؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بازار مسکن سقوط می‌کند؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

چرا باید از اومیکرون بیشتر بترسیم؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

گزارش صداوسیما از یک سرقت عجیب!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

خودرویی هم سطح تیبا در دنیا وجود ندارد!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

عقب نشینی قوه قضاییه از سواحل ساری
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

آخرین پیش بینی آب و هوای کشور
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سقوط آزاد سرعت اینترنت / شکافی که هر روز عمیق تر می‌شود
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

استخرهای لاکچری که با پول مردم گرم می‌شود
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

زالی: کاهش مرگ و میر در افرادی که سه دوز واکسن تزریق کردند
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

علت مشکلات برجام از نظر رهبر معظم انقلاب
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

پاسخ وزیر بهداشت درباره زمان اتمام ویروس کرونا
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

چرا زنان می توانند خلبان باشند اما موتورسوار نه؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بحران اوکراین یادآور هراس موشکی کوبا است؟ / دست ها روی ماشه
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سونامی پرندگان در یونان + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

صادرات خودرو به عراق و سوریه واقعیت داشت؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

آیا در بنزین هوا وجود دارد؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

تبعیض نژادی پلیس آمریکا در دعوای دو نوجوان + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

دلالان حذف نمی‌شوند
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

زمستان بورس، سبز می شود؟؛ هفته آینده بازار به کدام سو می رود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اقدام «ومعادن» در توسعه بخش اکتشاف معدن
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

دشمن با فشار اقتصادی مردم ایران را هدف گرفته است
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

دنبال بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای هستیم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

واکسن اومیکرون برکت چه زمان به مرحله مصرف انسانی می رسد؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

روایت رهبر معظم انقلاب از فرصت آفرینی امام خمینی (ره) در دل تهدیدها
/div>
/li>
/ul>
/div>

div id="target-week" class="mostview-wrap none" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemscope="" data-element-name="FRONT_BV4">
ul class="scroll650">
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

یارانه ای که اشتباه واریز شد!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

وزیر کار زمان تعیین حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بازار مسکن سقوط می‌کند؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

گریه فرشته حسینی هنگام دریافت جایزه + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

ادامه سریال قتل های ناموسی / شوک «سر»گردانی در اهواز
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

مدارس تعطیل می شود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

زینب سلیمانی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سقوط آزاد سرعت اینترنت؛ شکافی که هر روز عمیق تر می شود
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

شعار مرگ بر مفسد اقتصادی و قطع پخش زنده تلویزیونی! + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

جزییات آتش سوزی در بازار تهران + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

چرا شنبه‌ها آمار کرونا کاهشی می‌شود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

صحبت های امین حیایی بعد از دریافت سیمرغ + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اومیکرون می تواند ریه ها را درگیر کند
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

وضعیت تیمچه حاجب الدوله پس از آتش سوزی + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اومیکرون در کمین کودکان
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

غرفه ‌ازدواج آسان در راهپیمایی ۲۲ بهمن!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

عواقب استخراج آب های ژرف سیستان و بلوچستان؛ دستبرد به آینده
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

کلاهی که برخی رستوران ها سرِ مردم می گذارند + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

آینده برجام و بلاتکلیفی بورس / بازار هفته آینده به کدام سو می‌رود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

نگران از آینده؛ دلار، مالیات و دولت
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

قیمت برنج ایرانی همچنان در حال صعود
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

تعیین کننده مذاکرات کجاست؟ / وین یا میرداماد؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

عزل عزیزی / چرا رییس فدراسیون فوتبال، استیضاح می‌ شود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

ماجرای کاهش شدید دما در روزهای ابتدایی اسفند چیست؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

خودروی مدیرعامل سایپا چیست؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سرقت ماشین در پمپ بنزین بدون هیچ واهمه ای! + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بازار مسکن سقوط می‌کند؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ محدود می شود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

صرافی های رمزارز مجوز ندارند / در صورت بروز مشکل، پول مردم چه می شود؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

جزییات بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان
/div>
/li>
/ul>
/div>

div id="target-month" class="mostview-wrap none" itemtype="http://schema.org/CreativeWork" itemscope="" data-element-name="FRONT_BV2">
ul class="scroll650">
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بنگاه‌ های مسکن شلوغ‌ تر از همیشه! / ماجرا چیست؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

نگاهی به پرونده بانک آینده و ایران‌مال؛ غول ورشکسته
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

یارانه ای که اشتباه واریز شد!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

ادامه سریال قتل های ناموسی / شوک «سر»گردانی در اهواز
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

وزیر کار زمان تعیین حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

تهران برفی شد + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

بازار مسکن سقوط می‌کند؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

رییسی دستور داد به وضعیت بورس رسیدگی شود + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

لحظه شهادت مأمور پلیس توسط اراذل و اوباش + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اولین واکنش رسمی به هک شبکه‌ های صداوسیما + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

برف و باران ترکیه در راه ایران
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

له کردن پراید توسط یک رزمی کار + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

لحظه دستگیری قاتل شهید‌ رنجبر‌ + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

طرح خرید خدمت سربازی مغایر اصل ۱۱۰
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

تصویب خرید خدمت سربازی / خون بعضی‌ها رنگین‌تر است!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

فیلم دیده نشده از لحظه خروج رییسی از کاخ کرملین
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

هجوم گرگ ها به همدان + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

اینطوری از رنگ زرد دندان خلاص شوید!
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

درگیری در مجمع عمومی بانک دی + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

سود سهام عدالت چه کسانی یک میلیونی شد؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

مسکن همچنان در مدار صعود / منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

گریه فرشته حسینی هنگام دریافت جایزه + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

رستوران وحشت در عربستان + فیلم
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

زنگ‌ها برای توافق به صدا درآمد؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>

حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
/div>
/li>
li>
div class="pr8 pl8 pt2 pb2" itemprop="name">
i class="fa fa-circle fn6 clr05 middle pl4" aria-hidden="true">/i>
a target="_blank" class="fn12 clr02" href="/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-211/607021-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%

گروه خبر: 
دسته بندی در گروه: