استفاده از روش‌های آنالیز چند-راهی برای اندازه‌گیری همزمان داروهای ضد سرطانبه گزارش گروه علم و آموزش ایرنا،‌ از سرطان سینه به عنوان شایع ترین بیماری در زنان نام برده می شود بنابراین، استفاده از داروهای ضد سرطان نیاز به نظارت بر داروی درمانی و شخصی سازی درمان دارد.

در دهه های گذشته از روش های تجزیه ای مختلفی برای دستیابی به این هدف کمک گرفته می شد.

در این تحقیق از روش‌های آنالیز چند-راهی برای اندازه‌گیری همزمان داروهای ضد سرطان سینه استفاده شده است.

روش پیشنهادی پژوهشگران گروه شیمی- تجزیه دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دنیا خداپرست در رشته شیمی - شیمی تجزیه انجام شد، ترکیب طیف سنجی فلورسانس نشری - تهییجی با الگوریتم حداقل مربعات جزئی چند-راهی (NPLS) به عنوان روشی حساس، سریع، دوستدار محیط زیست، غیرتخریبی و ارزان است.

با استفاده از این روش، اندازه گیری همزمان سه داروی مهم ضد سرطان پستان شامل کپسیتابین، پکلی تکسل و وینورلبین برای اعتبارسنجی پلاسما امکان پذیر شد. دادهEEF، داده ای حجیم و پیچیده است بنابراین با جداسازی ریاضی گونه ها،اندازه گیری مستقیم ترکیبات دارویی مذکور بطور همزمان در حضور مزاحم های ناشناخته میسرمی شود.

براساس گزارش دانشگاه تربیت مدرس، این روش صحت و دقت لازم را در این آنالیز مهیا می کند.

در این پژوهش نتایج حاصل از مدل سازی اهمیت متغیر در تصویرسازی چند-راهی با الگوریتم حداقل مربعات جزئی چند-راهی (NVIP-NPLS) برآرایه سه-راهی فلورسانس دردو محیط آبی و پلاسما، با پارامترهایی نظیر ضریب همبستگی و ریشه میانگین مربع خطا سنجیده شده است. مقدار2 R برای مجموعه اعتبارسنجی در پلاسما برای هر سه آنالیت، مقادیر قابل قبولی را نشان می دهد.

این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دنیا خداپرست با راهنمایی دکتر احمد مانی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه انجام شده است.