اردوی تیم های ملی گلبال

همدان- ایرنا- اردوی تیم های ملی گلبال زنان و مردان ایران جهت شرکت در مسابقات آسیاپاسیفیک در همدان برگزار شد.

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال زنان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

 • اردوی تیم ملی گلبال مردان در همدان

گروه خبر: 
دسته بندی در گروه: